De Smilde

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Vereniging De Smilde

 

Na het bestuurlijke gedeelte verzorgt Judith van Weeperen een lezing over de Joodse schrijfster Carry van Bruggen.
Carry van Bruggen werd op 1 januari 1881 als Carolina Lea de Haan geboren in Smilde, waar haar vader Izak de Haan chazzan (voorzanger in de gebedsdienst) was. Judith van Weperen vertelt niet alleen over de carrière van de schrijfster, zij licht enkele boeken van haar toe en vertelt over de joodse samenleving in Smilde en het gezin waarin Carry van Bruggen is opgegroeid.

De agenda voor de ledenvergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 06-03-2019
3. Jaarverslag 2019
4. Financieel verslag 2019
5. Verslag kascommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Rondvraag
8. Sluiting van het bestuurlijke gedeelte

In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van het financiële verslag, de notulen van de jaarvergadering van 6 maart 2019 en het jaarverslag van 2019.

Bestuur:
Wegens persoonlijke omstandigheden is Coby Oldenkamp aftredend en niet herkiesbaar.
Aftredend en herkiesbaar zijn Sienie Bruins, Gerrit van den Bosch en Truus Doek.
Tegenkandidaten kunnen zich minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk kandidaat stellen bij de secretaris. De aanmelding moet door ten minste tien leden inclusief het kandidaat bestuurslid zijn ondertekend.

 

 

©de Smilde 2011-2014