De Smilde

Ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering vindt één keer per jaar plaats in maart.
Maar voor het eerst in het bestaan van de Historische Vereniging De Smilde wordt de ledenvergadering noodgedwongen schriftelijk afgehandeld.
Vanwege de coronapandemie is het immers niet toegestaan om in groten getale bijeen te komen.
Maar u als lid moet natuurlijk wel uw mening over het gevoerde beleid kunnen uitspreken.
In de nieuwsbrief vindt u de notulen van de vorig jaar gehouden ledenvergadering, het jaarverslag van 2020, de brief van de kascommissie en het financieel verslag van 2020.
 
©de Smilde 2011-2014