De Smilde

Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering welke schriftelijk is gehouden.

1. Gaat u akkoord met de notulen van de jaarvergadering van 5 maart 2020?

 

2. Gaat u akkoord met het jaarverslag van 2020?

 

3. De kascommissie heeft aan het bestuur medegedeeld dat zij aan de penningmeester décharge verleend. Hartelijk dank aan de kascommissie.
Gaat u akkoord met het financieel verslag van 2020?

 

4. Dineke Duker treedt na twee jaar uit de kascommissie. Het bestuur bedankt hierbij Dineke voor haar inzet. Wim van Essen is reserve en neemt haar plaats in.
Wilt u zitting nemen in de kascommissie? Het eerste jaar als reserve en daarna twee jaar als lid? Wij horen graag van u.

 

5. Bestuursverkiezing: Vanuit het bestuur treedt Geja Hoogeveen als voorzitter af na een zittingsperiode van 9 jaar.
Het bestuur stelt voor om Diderik Appeldoorn te benoemen als kandidaat voorzitter.
Diderik Appeldoorn is woonachtig in Assen en geboren in Bovensmilde.
Gaat u hiermee akkoord?

 

6. Het bestuur stelt voor om de contributie gelijk te houden in 2021.

 

De leden konden tot 15 april schriftelijk of via de mail hun reacties bij de secretaris kenbaar maken.

©de Smilde 2011-2014