De Smilde

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Vereniging De Smilde

Na het bestuurlijke gedeelte wordt u een hapje en drankje aangeboden en zal de avond verder worden verzorgd door “Under Professoren” van het Huus van de Taol. Laat u verrassen!

 

De agenda voor de ledenvergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen van de schriftelijk gehouden ledenvergadering van maart 2021.
3. Jaarverslag 2021
4. Financieel verslag 2021
– de penningmeester doet verslag
5. Verslag kascommissie
– brief kascommissie
– Henk Pranger treedt uit de kascommissie
– Benoeming nieuw kascommissielid Lute Hilberts
– Wie meldt zich aan als reserve?
6. Vaststellen contributie 2022
7. Bestuursverkiezing en afscheid 2 aftredende bestuursleden
8. Welkom nieuwe commissieleden
9. Huishoudelijk reglement
10. Rondvraag
11. Sluiting van het bestuurlijke gedeelte

 

In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van het financiële verslag, de notulen van de jaarvergadering van maart 2021 en het jaarverslag van 2021. Alsmede het huishoudelijk reglement als bijlage.

 

Bestuur:
Aftredend en niet herkiesbaar zijn (na een zittingsperiode van 3x3 jaar) Wietse de Jonge en Henk Jonkers.
Het bestuur stelt voor als kandidaat bestuurslid: André Feijen, Vanghout 11, 9422 MG Smilde.
Tegenkandidaten kunnen zich minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk kandidaat stellen bij de secretaris. De aanmelding moet door tenminste tien leden inclusief het kandidaat bestuurslid zijn ondertekend.

 

©de Smilde 2011-2014