Landbouw

1301-06 Kavelruil “Duikersloot”

A omgevingskaart kavelruil Duikersloot
B getekende kaart van de oude situatie
C getekende kaart van de nieuwe situatie
D getekende kaart met plan voor voorzieningen
E rapport landbouwkundig nut van de kavelruil[duplo]
F berekening subsidie, oktober 1978
G verdeling subsidie
H ministerie VROM. Uitnodiging voor ondertekening 6-12 1978 gegevens kosten en baten
I overeenkomst met complete gegevens voor elke deelnemer
K recapitulatie overzicht
L kostenraming cultuurtechnische werken
M verklaring van twee deelnemers[duplo]
N lijst met toedelingen, onderlinge transacties enz.
O gecorrigeerde lijst waarop persoonlijke inbreng, toedeling en compensatie[2x]
P ministerie van Landbouw en Visserij, goedkeuring kavelruil 5-12-1979
Q min.VROM specificatie terugontvangst met verdeelsleutel
R kranteknipsel. Voltooieng verkaveling Meesterswijk

©de Smilde 2011-2014