2000 Cultuur - Molukkers

2002-Voorbereidingscommissie sociaal cultureel werk

2002-001 Verslagen van bijeenkomsten der Voorbereidingscommissie Sociaal-Cultureel werk Smilde . Gehouden in 1975, op 
A 6 mei, B 9 juni, C 16 juni, D 25 augustus, E 25 september, F 8 oktober, G 20 oktober, H 18 november en J 18 december.
2002-002  Verslagen van bijeenkomsten der Voorbereidingscommissie Sociaal-Cultureel werk Smilde . Gehouden in 1976 op 
A 7 januari, B 5 februari, C 1 maart, 30 maart, D 28 april, E 31 mei, F 22 juni, G 5 augustus, H 6 september, I 12 oktober, 
J 11 november, K 9 december en L 21 december.
2002-003 />2002-003 Verslagen van bijeenkomsten der Voorbereidingscommissie Sociaal-Cultureel werk Smilde . Gehouden in 1977, op A 17 januari, B 17 februari, C 16 maart, 21 april, D 28 april, E 10 mei, F 22 juni, G 25 oktober, H 2 november,en I 30 november.
2002-004  Verslagen van bijeenkomsten der Voorbereidingscommissie Sociaal-Cultureel werk Smilde . Gehouden in 1978, op
A 31 januari, B 2 maart, C 28 maart, D 12 april, E17 april, F 11 mei, G 1 juni, H 7 juni, I 19 juni, J 20 juni, K 27 juni, 
L 29 augustus en M 27 november.
2002-005 Ledenlijsten Voorbereidingscommissie. Twee niet gedateerd. Een lijst van 15-1-1977.
2002-006 Voorstel aan Raad gemeente Smilde, 23-4-1975, betreffende subsidie voor project Sociaal Cultureel werk ad.fl. 65.000.
2002-007  />Deel notulen raadsvergadering gemeenteraad Smilde op 23-4-1975 betreffende instemming subsidieverlening van 
Fl. 65.000 voor Sociaal Cultureel Werk.
2002-008  Verslag van gesprek vertegenwoordigers gemeente Smilde, CRM, Raja en voorber. Commissie van 9-9-1975.
Onderwerp huisvesting, organisatie en bureaukosten.
2002-009 Brief B. en W. Smilde aan Minister CRM. 24-9-1975. Subsidie aanvraag S.C.W.
2002-010  Verslag gesprek gemeente Smilde en CRM op 10-11-1975 over subsidie S.C.W.
2002-011 Overzicht van de voorgeschiedenis Soc. Cultureel Werk en Opbouwwerk in de gemeente Smilde. 13-11-1975 opgesteld door Marius Hille Ris Lambers.
2002-012 Achtergronden van de Zuid Molukkers in Nederland. December 1975 opgesteld door Marius Hille Ris Lambers.
2002-013  Voorbeeld modelovereenkomst tussen Raja en de Voorber. Commissie S. C. W.1975
2002-014  Kopie huurovereenkomst tussen Gemeente bestuur Smilde en Raja voor gebruik kamer in voormalige o.l.school 
2002-015  Financieel overzicht St. Cultureel Werk Smilde over 1976.
2002-016 Brief Voorbereidingscommissie S. C. W. aan Bijsturingscommissie Susidieregelingen jeugd en jongerenwerk te Rijswijk.  18-6-1976. reactie op N.O.K. Rapport.
2002-017  Inventarisatie van elementen uit informatie bezoek van Staatssecr. CRM Wim Meijer op 11-11-1976.
2002-018 2002-018 Tijdsplanning werkzaamheden afronding sociale kaart gem. Smilde door de Voorber. Comm.S.C.W januari 1976..
2002-019 2002-019 Project overeenkomst tussen de Voorber. Comm. Soc. Cultureel Werk en werkgroep Zuid-Molukse open week. Augustus 1976
2002-020 Uitnodiging van Vrije Zuid-Molukse Jongeren Bovensmilde en een programma voor deze open week van 8 t/m 13
augustus.
2002-021  Evaluatie formulier zuid Molukse week 8 t/m 13 augustus.
2002-022  Brief van Voorber.comm. S.C.W. aan B. en W. Smilde. 21-3-1977. Informatie stukken
2002-023  Kanttekeningen bij nota nazorg gijzelingen Bovensmilde. 13 juni tot 19 juni 1977 .
2002-024 Verslagen van besprekingen m.b.t.het nazorgplan ex-gegijzelden in gem. Smilde op 5 augustus 1977 tussen CBOG 
en CRM, Voorbereidings Commissie SCW en diverse hulpverleners. 10-8-1977.
2002-025  Advertentie van gemeente Smilde met aankondiging van de oprichting van een beleidscommissie. Maatschappelijke Nazorg Bovensmilde.
2002-026  Brief van Boiten en Hille Ris Lambers aan B.en W. Smilde. Waarin ze hun verbazing uitten over de voorstellen m.b.t. de nazorg voor exgegijzelden.
2002-027 Verslag van gesprek tussen Hof, Aptroot, Boiten, de Noord en Hille Ris Lambers. 28-9-1977. Onderwerp Huisvestigings problematiek.
2002-028  Brief van Hof, Aptroot, Boiten, en Hille Ris Lambers aan B. en W. van Smilde. 30 september 1977. plus 31-10-1977.
2002-029  Brief van Min.CRM aan Stichting Maatschappelijke dienstverlening Assen van 12-10-1977. Voorwaarden bij
aanstelling functionaris nazorg gegijzelden.
2002-030 Notitie van Voorber.comm. 1-11-1977. onderwerp voortzetting van het project en de vorm waarin..
2002-031  oorstel van Voorber.Comm. Voor mogelijke vormgeving integrale aanpak in Bovensmilde.
2002-032  Brief van B.en W. Smilde aan Voorber.Comm.11-11-1977. Instelling Beleidsadviescommissie. Maatschappelijke Nazorg Bovensmilde.
2002-033  Verslag van gesprek tussen Gem. Smilde, CRM, en Raja. 7-12-1977. Over welzijnswerk in Smilde, toegespitst op
voorbereidingsproject.
2002-034 Voorstel financiering kostenverdeling huisvestiging Bovensmilde. 25-1-1978.
2002-035 Verslag gesprek B.en W. Smilde en Voorbereidings Commissie 15-2-1978. Samen in Smilde. 
2002-036 Argumentatie van team welzijnsproject m.b.t. huisvesting van Maatschappelijk werk en Opbouwwerk. April 1978.
2002-037 Voortgansrapporten Nazorg project Bovensmilde, maart en april.1978.
2002-038  Uitnodiging voor leden Voorbereidings Commissie Smilde. 12-4-1978 met Agenda.
2002-039 Standpunt van B.en W. gemeente Smilde over organisatie van sociaal-cultureel werk in Smilde.
2002-040 Verslag bespreking college B.en W. Smilde en Voorbereidings Commissie Smilde 22-5-1978. Gemeente wil instellingcommissie ex art. 61 van gemeentewet. Commissie voelt daar niet voor.
2002-041 Verslag bespreking B.en W. Smilde, CRM, Raja en Voorber.Comm.24-5-1978.
2002-042  Uitnodiging aan leden Voorber. Comm. en B. en W. Smilde 1-6-1978.
2002-043  brief B.enW. Smilde aan Welzijnsproject Bovensmilde 31 mei 1978. Huisvesting terug naar Rijksweg 35. 
Wel spreekuren te Bovensmilde.
2002-044 Inventarislijst Project Voorber, Comm.Soc.-Kultureelwerk 23 juni 1978.
2002-045  Brief Hille Ris Lambers aan B.enW. Smilde. 6 juni 1978. Opbouwwerk Bovensmilde
2002-046 Brief Hille Ris Lambers aan Voorber.Comm.Smilde 15 augustus 1978 over voortgang project en ex artikel 61 van
gemeentewet.
2002-047  Brief Hille Ris Lambers aan B.enW. Smilde.26 augustus 1978. reactie op voorwaarden.
2002-048 Brief Hille Ris Lambers aan gemeenteraad smilde van 2 oktober 1978 over voortgang project en huisvesting.
2002-049  Brief Hille Ris Lambers aan Voorber.Comm.Smilde van 4 oktober 1978.
2002-050 Uitnodiging aan de Voorber.Comm. Voor allerlaatste vergadering 27 november 1978.
2002-051 Brief van Raja, Borger, over afsluiting project aan Voorber.Comm.7 dec.1978
2002-052 Persbericht Raja over afsluiten project te Smilde.6 december 1978.
2002-053  amenvatting bespreking voortzettingproject werloze Zuid-Molukkers en verbouw zolderruimte Utopia van 14>
. september 1978. aanwezig zijn GS Drenthe, Opbouw Drenthe, CRM gemeente Smilde..
2002-054 Voorstel aan raad Smilde. 21 september 1978. Beschikbaar stelling krediet voor verbouw zolder Utopia. 
Groot Fl. 110.299.
2002-055 Verslagen kaartgroep Bovensmilde. 29 oktober en 4 oktober 1976
2002-056  Verslagen kaartgroep Middensmilde. 14 jan, 18 februari 20 april en 19 mei 1976
2002-057  Verslagen kaartgroep Hoogersmilde 28 jan, 16 maart, 11 mei en 23 september 1976 plus 5 jan 1977.
2002-058 2002-058 Brief Voorber.Comm. Smilde aan Opbouw Drenthe 14 februari 1977. Bevestiging medewerking van Opbouw Drenthe aan verwerking van vragenlijsten over leefbaarheid in de gemeente Smilde.
2002-059  Instructie steekproef trekking leefbaarheids onderzoek van 14 februari 1977.
2002-060  Vragenlijsten leefbaarheids onderzoek. In het Nederlands en Maleis.
2002-061  Voorstel planning van werkzaamheden afronding voorwerk project kernen Hoogersmilde en MiddenSmilde. 
28 november 1977.
2002-062  Stage voorstel Marius Hille Ris Lambers van maart 1977. Stage zal zijn tijdens leefbaarheidsonderzoek in gemeente Smilde gedurende 3 maanden.
2002-063  Agenda voor de eerste vergadering 26 oktober 1978 van de voorbereidingscommissie tot instelling van een sociaal
culturele raad.
2002-064 Namenlijst aan wie de documenten worden toegezonden
2002-065 Notulen eerste bijeenkomst op 6 november 1978.
2002-066  Lijst welke documenten worden toegezonden.
2002-067 Agenda voor de vergadering van 6 december 1978.
2002-068 Resumé van de vergadering op 6 december 1978 plus aanhangsel.
2002-069  Agenda voor vergadering op 10 januari 1979.
2002-070 Resumé van de vergadering op 10 januari 1979.
2002-071  Agenda voor vergadering op 12 februari 1979.
2002-072 Resumé van de vergadering op 12 februari 1979
2002-073  Uitnodiging voor gesprek met B en W op 20 februari 1979 plus memorandum.
2002-074 Voornaamste conclusies van bespreking op 20 februari.
2002-075 Agenda vergadering op 13 maart 1979.
2002-076  Resumé van de vergadering op 13 maart 1979. Kennismaking met begeleider cultureel werk de heer op `t Eijnde.
[kerkelijk werk, bejaardenwerk, jeugdsoos `t Kotje, sociaal café, Molukse gemeenschap, Bibliotheken.]
2002-077 Brief voorber.comm.27 maart 1979. Uitstel vergadering.
2002-078 Verslag bespreking dagelijks bestuur Begeleidingscommissie en B en W 9 mei 1979
2002 079 Agenda vergadering op 14 mei 1979
2002-080 Resumé van de vergadering op 14 mei 1979
2002-081 Agenda vergadering op 1 augustus 1979.
2002-082 Resumé van de vergadering op 1 augustus 1979.
2002-083 2002-083 constructie welzijns planning en uitvoerend werk.
2002-084 Agenda vergadering op 5 september 1979.
2002-085 Resumé van de vergadering op 5 september 1979.
2002-086 Agenda vergadering op 9 oktober 1979.
2002-087  Resumé van de vergadering op 9 oktober 1979.
2002-088 Agenda vergadering op 22 oktober 1979.
2002-089 Resumé van de vergadering op 22 oktober 1979.
2002-090 Agenda vergadering op 31 oktober 1979.
2002-091 Resumé van de vergadering op 31 oktober 1979 plus lijstje van bijlagen.
2002-092 Agenda vergadering op 21 november 1979.
2002-093 Resumé van de vergadering op 21 november 1979.
2002-094 Agenda vergadering op 22 januari 1980.
2002-095 Concept werk verslag en inventarisatie reeds bestaande of te ontwikkelen projecten.
2002-096 Discussiestuk plaats en taak sociaal-cultureel werk.
2002-097 Verslag bespreking tussen dagelijks bestuur, begeleidingscommissie en B en W op 22 mei 1978. Onderwerp het meedoen van Zuid Mo;ukkers.
2002-098 Samenvatting gesprek van 24 mei 1978 tussen B. en W., C.R.M., C.B.O.G. enz. Onderwerp, opbouwwerkers voor
Bovensmilde en Molukkers
2002-099 Verslag vergadering op 9 mei 1978?. Onderwerp o.a. Molukkers/Bovensmildegers.
2002-100 Notulen vergadering 29 mei 1979. Onderwerp het tot een gesprek komen Molukkers en bewoners Bovensmilde.
2002-101 Voorstel werkbespreking van 3 juli. Onderwerp: Onderwerp het tot een gesprek komen Molukkers en bewoners
Bovensmilde.
2002-102 Verzoek aan B. en W. van Smilde voor aanleg telefoon in gemeenschapsgebouw Bovensmilde
2002-103 Verzoek aan gemeenteraad van Smilde om subsidie te geven voor activiteiten in de gemeenschaps ruimte te
Bovensmilde. Plus de te verspreiden folder aan de bewoners van Bovensmilde.
2002-104 Subsidie aanvraag voor het houden van filmvoorstellingen te Bovensmilde.
2002-105 Filmavonden in het gemeenschapsgebouw te Bovensmilde plus kosten.
2002-106 Opgave door gemeente Smilde aan C.R.M.
2002-107 Rijksbijdrage van C.R.M. aan gemeente Smilde.
2002-108 Werkplan Utopia voor laatste kwartaal 1979.
2002-109 Samen leven, werken,wonen in Hooger, Midden, Bovensmilde. Mei 1977 Begeleidingscommissie voorbereiding project Sociaal cultureel werk. [2 exemplaren.]
2002-110 Een integrale aanpak van de problematiek in Bovensmilde. 1 juli 1977 door Marius Hille Ris Lambers.
2002-111 Wonen, werken, leven in Midden en Hoogersmilde. Begeleidingscommissie voorbereiding project soc. cultureel werk.
2001-112 Wonen, werken, leven in Midden en Hoogersmilde.Definitieve versie april 1978 Begeleidingscommissie voorbereiding project Sociaal Cultureel werk.
©de Smilde 2011-2014