1300 Landbouw

1301-002 Kavelruil “omleiding” [Huisterheide/Norgerwijk]

A kaart met getekende oude situatie.
B kaart met getekende nieuwe situatie.
C kaart met plan van voorzieningen
D kaart met omlijning van percelen kavelruil. Omgevingskaart
E concept overeenkomst kavelruil met handtekeningen van betreffenden
F overeenkomst 27 mei 1986 met handtekening deelnemers kavelruil
G ministerie van volkshuisvesting,ruimtelijke ordening en milieubeheer. Uitnodiging ondertekening overeenkomst.
H ministerie van landbouw en visserij, goedkeuring kavelruil.op 30-9-1986
I toelichting op de nota kavelruil “Omleiding”juni 1986 van waterschap “Smilde”
J verklaring van geen bezwaar, landinrichtingscommissie Roden-Norg

Copyright © de Smilde 2011-2023