1300 Landbouw

1301-014 Kavelruil “Paasloo”

A omgevingskaart kavelruil [duplo]
B getekende kaart oude situatie [duplo]
C getekende kaart nieuwe situatie duplo]
D beknopte toelichting
E lijst met ingebrachte percelen en toebedeling
F overeenkomst verkoop land
G brief van Cees Ooms aan Albert Faber
H brief van Albert Faber aan Piet Dijksterhuis
I taxatie BBL grond
J brief over deelname BBL aan kavelruil “Paasloo”
K concept overeenkomst
L uitnodiging voor ondertekening kavelruilovereenkomst op 16-4-1987
M overeenkomst met handtekeningen van de deelnemers
N ministerie van Landbouw en Visserij, goedkeuring kavelruil 31-7-1987
O schetsje van percelen land

©de Smilde 2011-2014