1400 Onderwijs

1401-100 Christelijk onderwijs Bovensmilde

1401-100-00 Tabblad 1
1401-100-01 Envelop. Namen en adressen geboren tussen 1965 en 1969.
1401-100-02 Rekening. Technisch bureau W. Blomsma. 03-03-1975 Factuur datum: 30-04-1974.
1401-100-03 Rekening. Technisch bureau W. Blomsma. 03-03-1975 Factuur datum: 06-05-1974.
1401-100-04 Rekening. Elektro en Textiel W.M. Blomsma. 30-04-1975 en
Rekening. Elektro en Textiel W.M. Blomsma. 13-05-1975.
1401-100-05 Coöperatieve Raiffeisenbank “Bovensmilde” brief i.v.m. aangevraagde krediet. 15-maart-1974.
1401-101-00 Tabblad 2
1401-101-01 Variël Nederland: Brief Betreft Herstellen rozenperk en overschilderen buitendeuren. 23-mei-1973.
1401-101-02 Uittreksel uit de notulen van de algemene ledenvergadering van 09-03-1972.
Toestemming om een lening aan te gaan t.b.v. een waarborgsom voor de bouw van een uitbreiding van de kleuterschool. 30-03-1972.
1401-101-03 Gemeente Smilde. Uitbreiding Chr. Kleuterschool Bovensmilde. Lening goedgekeurd. 07-02-1973.
1401-101-04 Herziene Raming bouwkosten uitbreiding kleuterschool aan de Ds. L. Dijkstrastraat 6 te Bovensmilde
1401-101-05 Van Veen’s Bouwbedrijf N.V. Nota. Meerwerk nieuwbouw.
1401-101-06 Gemeente Smilde. Voorschot Stichtingskosten. 06-juli-1972.
1401-101-07 Gemeente Smilde. Aanvraag verhoging krediet t.b.v. uitbreiding kleuterschool te Bovensmilde. 28-september-1972.
1401-101-08 Gemeente Smilde. Betreft: verhoging krediet t.b.v. bouw kleuterschool te Bovensmilde. 18-september-1972.
1401-101-09 Gemeente Smilde. Betreft: Herziene raming bouwkosten uitbreiding kleuterschool te Bovensmilde. 17-november-1972.
1401-101-10 Vereniging Christelijk Voorbereidend. L.O. Bovensmilde.
Gewijzigde herziene raming bouwkosten uitbreiding kleuterschool aan de Ds. L. Dijkstrastraat 6 te Bovensmilde.
1401-101-11 Brief aan de Inspectrice van het kleuteronderwijs. Bovensmilde, 30-september-1972. Graag advies ontvangen op de bijgesloten herziene raming van kosten betreffende de uitbreiding van de kleuterschool.
1401-101-12 Rijksschooltoezicht Uw brief d.d. 30-09-1972 onderwerp Herziene raming van kosten betreffende uitbreiding van de P.C. kleuterschool Ds. L. Dijkstrastraat 6 te Bovensmilde. 25-oktober-1972 3 exemplaren.
1401-101-13 Brief aan de Inspectrice van het kleuteronderwijs Kievitstraat 11 Heerenveen. Bovensmilde, 31-oktober-1972.
Betreft retournering van diverse stukken. i.v.m. vergissing.
1401-101-14 Brief van gemeente. Onderwerp: Herziene raming bouwkosten uitbreiding kleuterschool. Smilde 15-november-1972.
1401-101-15 30-11-1972. Brief van ‘Stichting protestants-christelijke schoolraad voor het rayon Noord- en Midden Drenthe’.
Plus duplicaat. Plus een bijlage: gericht aan het college van B en W van de gemeente Smilde.
1401-101-16 Gemeente Smilde. Aan de gemeenteraad. Smilde, 13-december-1972. Betreft: beschikbaarstelling aanvullend krediet voor uitbreiding. Chr. Kleuterschool te Bovensmilde.
1401-101-17 Antwoord van de gemeente Smilde op 1401-101-16. Goedkeuring van het gevraagde krediet voor uitbreiding van de kleuterschool.
1401-101-18 Brief betreft: opdracht voor levering en ophangen van gordijnen voor twee lokalen. Dit alles volgens uw offerte van 19 juni 1972 voor een prijs van fl. 2015,40 inclusief B.T.W. d.d. 11-02-1973.
1401-101-19 Brief betreft: opdracht tot het uitvoeren van de werkzaamheden omschreven in uw brief van 20 juli 1972.
(Biels element) d.d. 11-02-1973.
1401-101-20 Brief betreft: opdracht tot het uitvoeren en aanleg van een Heerenveense tuin volgens uw offerte van 5 juli 1972.
d.d. 11-02-1973.
1401-101-21 Variël Nederland NV. Factuur Betreft: 2-klassige kleuterschool 21-juni-1972.
1401-101-22 Van Veen’s Bouwbedrijf Bovensmilde. Meerwerk grondafvoer 2-klassige kleuterschool 18-aug-1972.
1401-101-23 Overschrijving Raiffeisenbank Bovensmilde. Naar Gemeente Smilde. Legeskosten fl. 1110,00 voor bouwvergunning.
27-maart-1972.
1401-101-24 Chr. Technische school. Nota voor levering van materiaal t.b.v. een klimrek. 20-november 1972.
1401-101-25 Gemeente Smilde. Uw brief van: 26-feb-1973. Onderwerp: voorschot stichtingskosten t.b.v.:
Uitbreiding Chr.Kl.school Bovensmilde.
1401-102-00 Tabblad 3
1401-102-01 Gemeente Smilde. Onderwerp: Bouwvergunning verleend voor de bouw van een tweeklassige kleuterschool aan de Ds.Luiten Dijkstrastraat. 20-juli-1971.
1401-102-02 Woningwet aanvraag bouwvergunning art.53 juncto art 47 25-05-1971.
Boek je met artikelen behorende bij de bouwvergunning.
1401-102-03 Schrijven van 21-02-1972. over verkoop van grond; School reageert op brief; Waarborgsom; Mogelijkheden; Kleuterschool moet bouwvergunning betalen.
1401-102-04 Gemeente Smilde: onderwerp: Uitbreiding Chr.kleuterschool met twee lokalen 6-maart-1972.
1401-102-05 Gemeente Smilde: onderwerp: Uitvoering werken in het kader van het financieringsprogramma. Smilde 4-april-1972.
1401-102-06 Bouwvergunning. Nr. 75. Besluiten van 25-mei-1971. Smilde 06-07-1971.
1401-102-07 Gunning van de bouw van een tweeklassigekleuterschool aan Variël. 14-04-1972.
1401-102-08 Ned. Midd. Bank Assen. Betreft: eventuele lening bij Ned. Midd. Spaarbank 09-03-1972.
1401-102-09 Architectenbureau A. de Ruiter stuurt op 18-april-1972 een kleurenschema voor de te bouwen kleuterschool aan Variël Nederland N.V.
1401-102-10 Brief aan Variël met de opdracht tot het bouwen van een twee-klassige kleuterschool te Bovensmilde, en legt schadeaansprakelijkheden neer bij Variël. Bovensmilde, 15-05-1972.
1401-102-11 Gemeente Smilde. Uw brief van: 19-mei-1972. onderwerp: Voorschot stichtingskosten t.b.v. Smilde 31-mei-1972.
1401-102-12  
1401-102-13  
1401-102-14  
1401-102-15  
1401-102-16  
1401-102-17  
1401-102-18  
1401-102-19  
1401-102-20  
1401-102-21  
1401-102-22  
1401-102-23  
1401-102-24  
1401-102-25  
1401-102-26  
1401-102-27  
1401-102-28  
1401-102-29  
1401-102-30  
1401-102-31  
1401-102-32  
1401-102-33  
1401-102-00  
1401-102-34  
1401-102-35  
1401-102-36  
1401-102-37  
1401-102-38  
1401-102-39  
1401-102-40  
1401-102-41  

Copyright © de Smilde 2011-2023